Novinky

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY


Praha, 20.05.2021

Obce Architektů (dále jen také „OA“)

konané dne 20.5.2021

Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5, 16:00 -17:15 hod.

 

1.  Registrace účastníků

      Proběhla registrace účastníků.

2.  Zahájení a vystoupení hostů

     Oleg Haman zahájil Výroční členskou volební Valnou hromadu OA. Bylo konstatováno, že valná hromada byla svolána Radou Obce souladu s platnými stanovami spolku.

     Bylo ověřena usnášeníschopnost VH. Přítomno 15 členů. Vzhledem k přítomnosti 15 členů OA byl posunut začátek VH o 30 min na 16:30 

     Bylo konstatováno, že VH je usnášení schopná.

 

Úvodem Martina Hovořáková dále informovala, že z časových a organizačních důvodů bude poskytnut každému členu na vyjádření časový limit 2 minuty, aby se předešlo desetiminutovým proslovům. O tomto návrhu bylo hlasováno. Návrh byl jednomyslně.

3. Návrh předsedajícího valné hromady, složení návrhové komise, volební komise a mandátové komise a jejich odsouhlasení

Předseda spolku přednesl návrhy na:

3.1. Předsedu valné hromady: Martina Hovořáková.

    O tomto návrhu bylo hlasováno. Tento návrh byl jednomyslně přítomnými členy OA přijat.

3.2.   členy Návrhové komise: Václav Mastný a Zdeněk Jiran.

     O tomto návrhu bylo hlasováno. Tento návrh byl jednomyslně přítomnými členy OA přijat.

3.3.  členy Volební a mandátové komise byli navrženi - skrutátoři: Klára Vejrová a Robert Rösller.  O tomto návrhu bylo hlasováno. Tento návrh byl jednomyslně přítomnými členy OA přijat.

3.4. Ověřovatelé zápisu: Milica Vujošević a Vladimíra Leníčková

     O tomto návrhu bylo hlasováno. Tento návrh byl jednomyslně přítomnými členy OA přijat.

3.5. Zapisovatele: Michaela Počárovská

     O tomto návrhu bylo hlasováno. Tento návrh byl jednomyslně přítomnými členy OA přijat.

 

4.           Schválení stanov

       Martina Hovořáková přednesla návrh nových Stanov. O návrhu bylo hlasováno.

       Tento návrh byl jednomyslně přítomnými členy OA přijat.

 

5.           Zahájení voleb

   Předsedkyně VH zahájila volbu do Rady Obce a Dozorčí rady Obce.


  Kandidáti do Rady Obce:

1.   Jan KASL

2.   Martina HOVOŘÁKOVÁ

3.   Ondřej CHYBÍK

4.   Oleg HAMAN

5.   Viktorie SOUČEK

6.   Vladimíra LENÍČKOVÁ

7.   Zorka KREJČÍ

8.   Zdeněk JIRAN

9.   Václav MASTNÝ

10. David WITTASSEK

11. Robert RÖSSLER

 

Kandidáti do Dozorčí Rady Obce

1.   Milica VUJOŠEVIĆ

2.   Klára VEJROVÁ

3.   Jan MELICHAR


6.     Zpráva činnosti ROA, DROA a výsledcích hospodaření OA a ARCHITEKT OA s.r.o.

6.1.  Oleg Haman a Milica Vujošević informovali o činnosti ROA.

6.2. Jan Melichar informoval o činnosti DROA.

6.3. Oleg Haman a Vladimíra Leníčková informovali výsledcích hospodaření OA a ARCHITEKT OA s.r.o.

 

7.    Diskuse na aktuální otázky OA:

Předsedkyně VH uvedla diskusi na aktuální otázky OA. Proběhla diskuse ohledně následujících témat.

- členská základna - financování spolku

- Dohoda o spolupráci s INSPIRELI AWARDS, z.ú.

- V4

- GPA - NCA

- sídlo Obce Architektů

- zrušení členství Ing. Smejkala z důvodů neetického chování

 - návrhy do usnesení

 

8.  Ukončení voleb a vyhlášení výsledků voleb

     Členové volební a mandátové komise informovaly přítomné o výsledcích voleb takto:

Do Rady Obce byly zvoleni následující kandidáti:

 

Jméno a příjmení člena ROA

Počet hlasů pro

Hlasování se zdrželo

Hlasy proti

1.

Jan KASL

14

1

0

2.

Martina HOVOŘÁKOVÁ

14

1

 

0

3.

Ondřej CHYBÍK

14

1

0

4.

Oleg HAMAN

13

2

0

5.

Viktorie SOUČEK

14

1

0

6.

Vladimíra LENÍČKOVÁ

14

1

0

7.

Zorka KREJČÍ

14

1

0

8.

Zdeněk JIRAN

14

1

0

9.

Václav MASTNÝ

14

1

0

10.

David WITTASSEK

14

1

0

11.

Robert RÖESSLER

13

2

0

Do Dozorčí Rady Obce byly zvoleni následující kandidáti

 

Jméno a příjmení člena DROA

Počet hlasů pro

Hlasování se zdrželo

Hlasy proti

1.

Milica VUJOŠEVIĆ

14

1

0

2.

Klára VEJROVÁ

14

1

0

3.

Jan MELICHAR

14

1

0

 

9.    Návrh usnesení a jeho schválení

       Byly předneseny následující návrhy usnesení valné hromady OA:

-      ROA zajistit nové sídlo spolku

-      ROA podporovat spolkovou činnost a spolupracovat se všemi architektonickými spolky a organizacemi

-      ROA podporovat veškeré studentské aktivity studentů architektury

-      ROA vypovědět/ukončit smlouvu dohodu o spolupráci s INSPIRELLI ze dne 3.3.2020 pro její nefunkčnost

-      ROA podporovat v rámci UIA regionu II. spolupráci se zeměmi V4 a s jejich architektonickými spolky

-      ROA vypracovat společně s ČKA koncepci jedné architektonické ceny, která by převzala tradici 28 ročníků GPA-NCA

-      Navrhuje se, aby se DROA zabývala doménou

-      Navrhuje se, aby DROA řešila vztah s INSPIRELLI

 Valná hromada bere na vědomí:

-      zprávu o činnosti ROA za období prosinec 2019 až květen 2021

-      zprávu o činnosti DROA za období prosinec 2019 až květen 2021

-      zprávu o hospodaření zapsaného spolku OA a společnost ARCHITEKT OA s.r.o. za období prosinec 2019 až květen 2021

 Valná hromada schvaluje:

-       program činnosti a plán hospodaření OA

      Výše uvedený návrh byl jednomyslně přítomnými členů OA přijat.

 Valná hromada ukládá:

-      ROA zajistit nové sídlo spolku

-      ROA podporovat spolkovou činnost a spolupracovat se všemi architektonickými spolky a organizacemi

-      ROA podporovat veškeré studentské aktivity studentů architektury

-      ROA vypovědět / ukončit smlouvu dohodu o spolupráci s INSPIRELLI ze dne 3.3. 2020 pro její nefunkčnost

-      ROA podporovat v rámci UIA regionu II. spolupráci se zeměmi V4 a s jejich architektonickými spolky

-      ROA vypracovat společně s ČKA koncepci jedné architektonické ceny, která by převzala tradici 28. ročníků GPA-NCA

-      Ukládá se, aby se DROA zabývala doménou

-      Ukládá se, aby DROA dořešila vztah s INSPIRELLI

     Výše uvedené návrhy byli jednomyslně přítomnými členy OA přijaty.

 

10. Ukončení valné hromady

 

       Předsedající VH se rozloučila s přítomnými členy VH.

 

Ověřovatelé zápisu:

Vladimíra Leníčková_______________________________

Milica Vujoševič_______________________________

 

 

Zápis vypracovala dne 20.5. 2021: Mgr. Michaela Počárovská _____________________