O nás

Obec architektů je spolek s tradicí od roku 1921, pokračovatel spolků architektů z první republiky. V roce 1989 se transformoval ze Svazu Architektů a v letech 1990-1993 se podílel na založení profesní organizace České komory architektů. V roce 1948 se stal zakládajícím členem Mezinárodního svazu architektů (UIA), ve kterém bylo členství České republiky novým vedením OA obnoveno v roce 2017, a tím bylo znovu vykročeno k zajištění ochrany a práv českých architektů ve světě. Současně je OA členem i Višegrádské skupiny (V4). Spolek je kulturní platformou českých architektů zajišťující spolkovou činnost s cílem propagovat české architekty široké odborné i laické veřejnosti jak v Česku, tak i v zahraničí.

Obec architektů je nezávislým, nepolitickým stavovským společenstvím, usilujícím o propagaci architektury a stavitelství, architektonické tvorby a architektonických děl a jejich ochranu. K tomuto účelu sdružuje odbornou veřejnost a zájemce z řad ostatních občanů. Činnost Obce je založena na demokratických principech a jejím základem je aktivita členů Obce.

Hlavní činností Spolku je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je Spolek založen. Posláním Spolku je především:

 • seznamovat širokou veřejnost s architekturou a stavitelstvím a příbuznými obory jakožto nedílnou součástí národní kultury,
 • aktivně spolupracovat při vytváření příznivých podmínek pro architektonickou, urbanistickou a jinou související tvorbu, zejména šířením informací o architektuře a stavitelství prostřednictvím tisku, přednášek a výstavní činností,
 • podporovat svobodnou diskuzi o tvůrčích a odborných otázkách v oboru architektury a stavitelství a vytvářet organizační předpoklady pro vznik tvůrčích skupin, pobočných spolků a jejich podporu,
 • aktivně spolupracovat s obdobnými institucemi, organizacemi a kulturními svazy doma i v zahraničí.

Obec architektů je členem

Aktivity Obce architektů

Aktivity ve světě

Jako spoluzakladatelé (1948) a členové Mezinárodní Unie Architektů – UIA jsme aktivně propojeni s asociacemi architektů 124 zemí všech kontinentů, a díky tomu pro členy zajišťujeme:

 • Informace o novinkách z celého světa
 • Kontakty na zahraniční ateliéry, asociace a univerzity
 • Možnost být nominován do pracovních skupin UIA
 • Možnost být nominován do prestižních světových cen UIA:
  • Gold Medal
  • Auguste Perret Prize (Karel Hubáček 1969)
  • Jean Tschumi Prize (Vladimír Šlapeta 2023)
  • Robert Matthew Prize
  • Vassilis Sgoutas Prize

Aktivity v Evropě

Obec Architektů představuje Česko ve struktuře Višegrad Four (V4) – Česko – Slovensko – Polsko – Maďarsko, podporuje architekty v regionu V4 a spolupracuje s asociacemi ze všech zemí V4.

Obec Architektů spolupracuje s SHARE Architects, a na jinými zajímavými projekty v rámci evropské přeshraniční spolupráce. 

Aktivity v České republice

 • Organizujeme prestižní architektonickou soutěž Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu – od roku 1993.
 • Sdružujeme české architekty, zahraniční architekty žijící v České republice, studenty architektury, a ostatní propojené profese.
 • Organizujeme výstavy architektonických děl v České republice, v zemí V4 a na světových kongresech UIA.
 • Organizujeme Salon architektů v Ostravě, od roku 2009.
 • Organizujeme Ples architektů v Ostravě, od roku 1998.
 • Organizujeme SHARE Talks Prague ve spolupráci s SHARE Architects, od roku 2019.
Dějiny

1935 - 1990

Obec architektů je spolek s tradicí od roku 1935, pokračovatel spolků architektů z první republiky. V roce 1989 se transformoval ze Svazu Architektů. V roce 1948 se stal zakládajícím členem Mezinárodního svazu architektů (UIA).

Česká republika stála u samotného zrodu největší světové organizace sdružující více jak 2 000 000 architektů planety. Díky dobrovolným aktivitám jednotlivců jsme i nadále její součástí a zajišťujeme tak ochranu českým architektům v zahraničí.

1948 - 1990

V roce 1948 se Obec stala zakládajícím členem Mezinárodního svazu architektů (UIA). V roce 1989 se transformoval ze Svazu Architektů a v letech 1990-1993 se podílel na založení profesní organizace České komory architektů.

1992 - 1993

V letech 1990-1993 Obec architektů se podílel na založení profesní organizace České komory architektů.

Obec architektů navazuje na prvorepublikové spolky a je tak nedílnou součástí naší stoleté tradice. Pojďte si s námi připomenout historické milníky.

2017 - součastnost

Členství České republiky V UIA bylo novým vedením OA obnoveno v roce 2017, a tím bylo znovu vykročeno k zajištění ochrany a práv českých architektů ve světě. Současně je OA členem i Višegrádské skupiny (V4). 

Obec architektů je aktivní po celém světě. Jsme hrdí na to, že naši přátelé se zajímají o to, co se u nás děje a jsou připraveni s námi spolupracovat.

Organizace

Orgány Obce tvoří:

 • Valná hromada Obce,
 • Rada Obce,
 • Předseda Obce a místopředsedové,
 • Dozorčí rada Obce,
 • Sekretariát Obce.

Valná hromada Obce je nejvyšším orgánem Obce. Valná hromada Obce se koná jednou za dva roky.

Rada Obce je nejvyšším výkonným orgánem mezi konáním Valných hromad Obce. Rada Obce volí ze svého středu a odvolává předsedu, a dva místopředsedy Obce, kteří tvoří předsednictvo. Funkční období členů Rady Obce je čtyřleté.

Dozorčí rada Obce je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Obce a všech jejích orgánů. Dozorčí rada Obce je volena na dobu funkčního období Rady Obce.

Sekretariát Obce zajišťuje veškerou agendu spojenou s činností Obce, Rady Obce a ostatních orgánů Obce.

Rada Obce architektů

Ing. arch. Oleg Haman
Předseda / President
oleg.haman@casua.cz
+420 603 877 788
prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Místopředseda / Vice-president
jiran@jparch.cz
+420 602 304 497
Ing. arch. Vladimíra Leníčková
Místopředseda / Vice-president
lenickova@len-k.cz
+420 602 157 775
MgA. Viktorie Součková ARB RIBA
Místopředsedkyně / Vice-president
vsoucek@boglearchitects.com
Ing. arch. Zorka Krejčí
Členka rady / Council member
krejci.zorka@seznam.cz
Ing. arch. Martina Hovořáková
Členka rady / Council member
mhovorakova@seznam.cz
Ing. arch. David Wittassek
Člen rady / Council member
wittassek@qarta.cz
Ing. arch. Ondřej Chybík MAS ETH
Člen rady / Council member
chybik@chkau.com
Ing. arch. David Leníček
Člen rady / Council member
david.lenicek@len-k.cz
Jan Vondrák
Člen rady / Council member
vondrak@mjolk.cz
Miroslav Pospíšil
Člen rady / Council member
m.pospisil@atelier-r.cz
+420602715496

Dozorčí rada Obce architektů

Ing. arch. Milica Vujošević, Ph.D.
Chairman of the Supervisory Board Předsedkyně Dozorčí rady
+420 608 696 536
milicavujosevic@yahoo.com
Klára Vejrová
Member of the Supervisory Board
Členka Dozorčí rady
+420 604 304 440
klarkaMSvejrova@seznam.cz
Ing. arch. Jan Melichar
Member of the Supervisory Board
Člen Dozorčí rady
melichar.jan@volny.cz
Mezinárodní spolupráce

Tuto sekci připravujeme.

Galerie
Stanovy OA
Partneři Obce architektů
Odkazy na weby projektů partnera Grand Prix Architektů