Novinky

Nevolební valná hromada Obce architektů


Nevolební valná hromada Obce architektů se bude konat 6.12. 2023 od 16:00 v Betlémském paláci v zasedací místnosti Vítkov v Praze.

Program:

 1. Slovo předsedy
 2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti
 4. Zpráva o hospodaření
 5. Zpráva dozorčí rady
 6. Návrh změny stanov
 7. Revize rozhodnutí o zrušení společnosti Architekt OA s.r.o.
 8. Kooptace nových členů do Rady Obce architektů
  Miroslav Pospíšil
  David Leníček
  Jan Vondrák
 9. Volba jednatele společnosti Architekt OA s.r.o.STANOVY OBCE ARCHITEKTŮ

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

Základní ustanovení

 

1.      Název spolku je „Obec architektů z. s.“. Jedná se o samosprávný a dobrovolný „zapsaný spolek“ členů, kteří působí v oblasti architektury a stavitelství a v návazných oborech (dále jen „Spolek“ nebo „Obec“).

2.      Sídlem Spolku je Bělohorská 165/10, Praha 6, PSČ 16900.

3.      Spolku bylo přiděleno IČ 00469513.

4.      Výklad Stanov je v kompetenci Rady Obce architektů.

 

§ 2

Účel Spolku

1.      Obec je nezávislým, nepolitickým stavovským společenstvím, usilujícím o propagaci architektury a stavitelství, architektonické tvorby a architektonických děl a jejich ochranu. K tomuto účelu sdružuje odbornou veřejnost a zájemce z řad ostatních občanů.

2.      Činnost Obce je založena na demokratických principech a jejím základem je aktivita členů Obce.

 

§ 3

Činnost Spolku

 

1.      Hlavní činností Spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je Spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností Spolku být nemůže.

2.      Posláním Spolku je především:

a)      seznamovat širokou veřejnost s architekturou a stavitelstvím a příbuznými obory jakožto nedílnou součástí národní kultury,

b)     aktivně spolupracovat při vytváření příznivých podmínek pro architektonickou, urbanistickou a jinou související tvorbu, zejména šířením informací o architektuře a stavitelství prostřednictvím tisku, přednášek a výstavní činností,

c)      podporovat svobodnou diskuzi o tvůrčích a odborných otázkách v oboru architektury a stavitelství a vytvářet organizační předpoklady pro vznik tvůrčích skupin, pobočných spolků a jejich podporu,

d)     aktivně spolupracovat s obdobnými institucemi, organizacemi a kulturními svazy doma i              v zahraničí.

3.      Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li účel podnikání v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

4.      Zisk z hospodářské a jiné výdělečné činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost.

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

PŘÍJMY A HOSPODAŘENÍ

§ 4

1.      Obec zřizuje vlastní účet, na který je oprávněna přijímat platby a disponovat jimi. Obec rovněž zřizuje v rámci vlastního účtu účty se zvláštním režimem, na něž přijímají platby a s nimiž disponují skupiny zřízené dle § 10 odst. 5 těchto Stanov.

2.      Za podmínek, stanovených právními předpisy a těmito Stanovami, může Obec vynakládat finanční prostředky, vlastnit a spravovat nemovitý majetek, zřizovat a provozovat hospodářská zařízení a vykonávat takové činnosti, a to i za úplatu, které jsou v souladu s posláním a cíli Obce.

3.      Správou majetku a finančních prostředků Obce je pověřena Rada Obce, která hospodaří podle vlastního rozpočtu a je vázána rozhodnutími Valné hromady Obce. Rada Obce rozhoduje                       o provozních nákladech Obce, stanovených plánem hospodaření, který na svém zasedání dle návrhu sestaveného Radou Obce schvaluje Valná hromada Obce. V případě nezbytné potřeby mohou být provozní náklady rozhodnutím Rady Obce překročeny maximálně o 40 %. Nakládání s ostatním majetkem Obce, s výjimkou provozních nákladů, jak je uvedeno výše, je vyhrazeno Valné hromadě Obce. O stavu a výsledcích hospodaření vypracovává Rada Obce každoročně zprávu, kterou předkládá Dozorčí radě Obce. Tyto výroční zprávy je povinna předložit souhrnně vždy za uplynulé dva roky Valné hromadě Obce.

4.      Členové Obce neodpovídají za závazky Obce.

5.      Orgány Obce se mohou zavazovat:

a)      Valná hromada Obce do výše 80% majetku Obce.

b)     Rada Obce do výše 20% majetku Obce.

6.      Nerozhodne-li Rada Obce jinak, ztráta hospodaření je odečtena za základního jmění Obce.

7.      Nerozhodne-li Rada Obce jinak případný zisk Obce po zdanění je ukládán na termínovaný účet. Zisk nemůže být použit ve prospěch členů orgánů ani jednotlivých členů Spolku a musí být použit ve prospěch Obce.

 

§ 5

Zdroje hospodaření

1.      Náklady spojené s činností Obce a jejích pobočných spolků těchto Stanov jsou hrazeny z:

a)      členských příspěvků,

b)     poplatků za úkony pro členy, pokud cena těchto úkonů není zahrnuta v členském příspěvku, a z poplatků za úkony pro nečleny,

c)      dotací a darů,

d)     výtěžků hospodářské činnosti.

2.      Výši prostředků, získaných z členských příspěvků stanoví Valná hromada Obce. Ostatní podrobnosti o příjmech, o provádění odvodu členských příspěvků a jejich skladbě a o schvalování rozpočtů stanoví Rada Obce.

3.      Opatření finanční povahy, při zajištění provozu a činnosti Obce, jsou oprávněni činit v souladu se schváleným plánem hospodaření předseda a místopředsedové Rady Obce. Listiny finanční povahy podepisují vždy alespoň dva z nich společně, nebo jeden z nich spolu se sekretářem Obce. V případě výjimečného překročení výdajů stanovených Radou Obce na jejím prvním zasedání, podléhá rozhodnutí o navýšení výdajů schválení Radou Obce na nejbližším jejím zasedání.

 

 

ČÁST TŘETÍ

ČLENSTVÍ V OBCI

 

§ 6

Vznik a změna členství

 

1.      Členem Obce se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a úkoly Obce a zaváže se dodržovat tyto Stanovy, bez ohledu na politickou, uměleckou nebo filosofickou orientaci a na občanské nebo výtvarné názory. Členství v Obci je dobrovolné. Podmínkou členství v Obci jsou též zaplacené členské příspěvky.

2.      Výše příspěvků fyzických osob se stanovuje rozhodnutím Valné hromady Obce.

3.      Při dodržení dále uvedených podmínek jsou rozlišovány dvě kategorie členství v Obci:

a)      řádné členství

b)     čestné členství

4.      Řádným členem Obce se může stát ten, kdo podal řádnou písemnou přihlášku za člena Obce.

5.      Řádné členství vzniká dnem registrace členské přihlášky sekretariátem Obce a zaplacením členských příspěvků ve stanovené výši.

6.      Čestným členem Obce se může stát ten, kdo se mimořádně zasloužil o architekturu, urbanismus či příbuzné obory. Čestné členství uděluje Rada Obce.

 

§ 7

Zánik členství

 

1.      Členství v Obci končí:

a)      písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z Obce,

b)     zrušením členství pro neplacení členských příspěvků po dobu jednoho roku, a to k 31.12. druhého roku, pokud nejsou členské příspěvky uhrazeny přes písemné upozornění sekretariátu Obce,

c)      vyloučením člena,

d)     úmrtím člena.

2.      Vyloučit člena z Obce lze pouze v těchto případech:

a)      dopustí-li se člen zvlášť závažného porušení svých povinností vyplývajících ze Stanov,

b)     dopustí-li se člen opětovného porušení povinností vyplývajících ze Stanov a jedná-li se o porušení povinnosti méně závažnějšího rázu.

3.      O vyloučení člena rozhoduje Rada Obce, a to na návrh předsedy Dozorčí rady Obce. Tento návrh musí mít písemnou formu a musí obsahovat všechny skutkové okolnosti, které k podání návrhu vedly.

4.      Člen musí být v dostatečném časovém předstihu seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno, a musí mu být dána možnost se hájit.

5.      Rozhodnutí o vyloučení člena musí mít písemnou formu, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Důvody, které k vyloučení člena vedly, nesmí být dodatečně měněny.

6.      Proti rozhodnutí o vyloučení z Obce má člen právo se odvolat, a to do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Řádné a včas podané odvolání má odkladný účinek.

7.      Rada Obce může na základě řádně a včas podaného odvolání své rozhodnutí zrušit.

8.      Nedojde-li ke zrušení rozhodnutí podle předchozího odstavce, rozhoduje o odvolání Valná hromada Obce.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

§ 8

Práva členů

1.      Řádný člen má právo:

a)      volit a být volen do orgánů Obce,

b)     podílet se na všech činnostech Obce a obracet se na orgány Obce s podněty, návrhy či stížnostmi,

c)      být informován o činnosti a hospodaření Obce i jejích orgánů,

d)     používat prostředky, zařízení a další majetek a služby Obce, a to v souladu s vnitřními pravidly, zejména s Organizačním řádem Obce,

e)      obdržet tiskoviny vydávané Obcí.

f)      v rámci Obce se sdružovat s ostatními členy (jako součást vnitřní struktury Obce) v Pobočné spolky Obce bez právní subjektivity s minimální počtem pěti členů, s cílem rozšíření činnosti Obce o lokální samostatné akce koordinované s celkovou činností Obce.

 

§ 9

Povinnosti členů

 

1.      Člen má tyto základní povinnosti:

a)      přispívat dle svých možností k naplňování cílů Obce,

b)     dodržovat Stanovy a hájit zájmy Obce,

c)      při své profesní činnosti dbát na dobré jméno Obce a dodržovat zásady profesní etiky,

d)     aktivně se účastnit na činnosti Obce,

e)      řádně a včas platit členské příspěvky; tato povinnost se však nevztahuje na čestné členy,

f)      řádně osobně vykonávat svěřené funkce a úkoly.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBCE

§10

Orgány Obce

1.      Orgány Obce tvoří:

a)      Valná hromada Obce,

b)     Rada Obce,

c)      Předseda Obce a místopředsedové,

d)     Dozorčí rada Obce,

e)      Sekretariát Obce.

2.      Statutárním orgánem je předseda a místopředsedové Obce.

3.      Funkční období členů volených orgánů je čtyřleté.

4.      Členové volených orgánů Obce, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy, jejichž délka funkce bude nejvýše do data nejbližšího zasedání Valné hromady Obce, a to následujícím způsobem:

a)      člena Obce, který byl uveden na kandidátní listině pro volby do daného voleného orgánu Obce ve smyslu § 18 Stanov Obce. Tento kooptovaný člen nabývá veškerá práva a povinnosti jako řádně zvolení členové tohoto voleného orgánu Obce;

b)     člena Obce, jehož délka členství v Obci je minimálně jeden rok. Tento kooptovaný člen má však pouze hlas poradní a nemůže být zvolen předsedou tohoto voleného orgánu Obce až do data nejbližšího zasedání Valné hromady Obce.

5.      Pro vytvoření optimálních podmínek pro regionální, individuální apod. potřeby členů Obce a pro rozšíření okruhu aktivit umožňuje vnitřní struktura Obce vznik a působení Pobočných spolků Obce bez právní subjektivity. Činnost Pobočných spolků, obzvláště v oblasti získávání grantů, koordinuje Rada Obce.

6.      Pro šíření informací o své činnosti využívají Pobočné spolky Obce mediální prostředky Obce.

7.      Uzavíráním smluv o spolupráci a poskytování finančních částek, příp. nefinančního plnění, bude pověřen Radou Obce zplnomocněný zástupce Pobočného spolku Obce. Rada Obce zároveň písemně stanoví rozsah jeho zplnomocnění a pravidla pro zajištění činnosti Pobočného spolku Obce. Pobočný spolek Obce spravuje samostatný účet Obce. Rada Obce určí zplnomocněnce Pobočného spolku Obce k případnému nakládání s tímto účtem a stanoví písemně rozsah jeho pravomocí Zodpovědnost za věcnou a účetní správnost tohoto účtu nese tento zplnomocněný zástupce. Zplnomocněnec Pobočného spolku Obce nesmí uzavírat smlouvu, jejíž plnění bude nad rámec finančního krytí samostatného účtu v době uzavření smlouvy.

8.      Rada Obce může vytvářet pomocné orgány, například komise a pracovní skupiny.

 

§11

Valná Hromada Obce

1.      Valná hromada Obce se koná jednou za dva roky.

2.      Valná hromada Obce je nejvyšším orgánem Obce. Rozhoduje o nakládání s majetkem Obce v souladu    s § 4 těchto Stanov a o všech záležitostech spojených s organizační strukturou, činností a hospodařením Obce, ledaže jsou tyto záležitosti výslovně svěřeny do působnosti jiného orgánu.

3.      Valná hromada Obce zejména:

a)      stanovuje základní zásady a cíle činností Obce jako celku a jeho orgánů pro příští období,

b)     určuje a hodnotí činnost jí zvolených jí odpovědných orgánů,

c)      rozhoduje o změnách Stanov,

d)     schvaluje plán činností a plán hospodaření Obce,

e)      volí a odvolává členy a náhradníky Rady Obce a Dozorčí rady Obce,

f)      stanoví minimální výši členského příspěvku,

g)     schvaluje výsledek hospodaření Spolku,

h)     rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

i)       o zásadních majetkových změnách poměrů Obce.

4.      Souhlas 2/3 většiny přítomných členů je potřebný k těmto usnesením Valné hromady Obce:

a)   o přijetí či o změnách stanov,

b)   o zániku Obce ve smyslu ustanovení § 21 těchto stanov,

c)   o zásadních změnách majetkových poměrů Obce.

5.      Rada Obce svolá mimořádné zasedání Valné hromady Obce z podnětu alespoň třetiny členů Spolku nebo Dozorčí rady Obce. Nesvolá-li Rada Obce zasedání Valné hromady Obce do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady Obce na náklady Spolku sám.

6.      Návrhy všech materiálů, předkládaných Radou Obce či Dozorčí radou Obce k projednání na Valné hromadě Obce musí být nejméně jeden měsíc před termínem konání Valné hromady Obce předloženy k posouzení členům Obce. Ve stejné lhůtě musí být členům Obce předloženy i návrhy kandidátek na volby členů a náhradníků Rady Obce a Dozorčí rady Obce.

7.      Každý člen je oprávněn se účastnit zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Valné hromady Obce. Požaduje -li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

8.      Valná hromada Obce je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

9.      Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je Valná hromada Obce je schopna se usnášet. Pokud není přítomna nadpoloviční většina členů, je Valná hromada Obce schopna se usnášet a volit o věcech, uvedených v předem stanoveném programu za těchto podmínek:

a) místo, čas a program zasedání byly všem členům řádně a včas oznámeny,

b) byla splněna podmínka předložit včas k projednání materiály, o nichž má Valná hromada Obce jednat,

c) nové zasedání se koná o půl hodiny později, než bylo původně stanoveno bez ohledu na počet přítomných členů Spolku.

10.   Předseda Spolku poté zahájí zasedání Valné hromady Obce zajistí volbu předsedy zasedání a dalších funkcionářů (skrutátoři a ověřovatelé zápisu). Předseda zasedání vede schůzi tak, jak byl její pořad ohlášen.

11.   Rada Obce zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Obce do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo ten, koho tím pověřila Valná hromada Obce. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké další funkcionáře Valná hromada Obce zvolila, seznam přítomných členů, popřípadě hostů a jejich podpisy na prezenční listině, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle Spolku po předchozím ohlášení.

 

 

§ 13

Rada Obce

 

1.      Rada Obce je nejvyšším výkonným orgánem mezi konáním Valných hromad Obce. Je orgánem Obce, oprávněným rozhodovat ve všech otázkách s výjimkou těch, které jsou svěřeny Valné hromadě Obce. Jako kolektivní orgán jedná a rozhoduje zásadně ve sboru.

2.      Při svém rozhodování je Rada Obce vázána usneseními Valné hromady Obce. Je rovněž povinna se řídit oprávněnými požadavky a náměty členů Obce.

3.      Za svoji činnost, jakož i za činnost orgánů jí zvolených, odpovídá Rada Obce Valné hromadě Obce. Je povinna ji pravidelně skládat účty ze své činnosti.

4.      Konkrétní počet členů Rady Obce stanoví pro příslušné funkční období Valná hromada Obce.            V Radě by měli být zastoupeni i zástupci krajů ČR. Počet členů Rady Obce nesmí klesnout pod 7 členů.

5.      Rada Obce svoji činnost zahajuje zvolením Valnou hromadou Obce a končí zvolením nové Rady Obce. 

6.      Rada Obce volí ze svého středu a odvolává předsedu, a dva místopředsedy Obce, kteří tvoří předsednictvo. Rada Obce volí předsednictvo Rady Obce obvykle na prvním zasedání Rady Obce po Valné hromadě Obce nebo na prvním zasedání Rady Obce po jejím odstoupení nebo odvolání dosavadního předsednictva. Funkční období předsednictva končí s koncem funkčního období Rady Obce, která ho zvolila.

7.      Předsednictvo Rady Obce se z výkonu své činnosti zodpovídá Radě Obce. Neplní-li řádně své povinnosti, mohou být předseda a místopředsedové odvoláni rozhodnutím Rady Obce na návrh kteréhokoliv člena Rady Obce

8.      Členové Rady Obce a předsednictva Rady Obce mohou ze svých funkcí odstoupit. Své rozhodnutí musí oznámit Radě Obce.

9.      Zasedání Rady Obce se koná nejméně jednou za tři měsíce.

10.   V rámci své kompetence, vyplývající ze Stanov a usnesení Valné hromady Obce Rada Obce zejména:

a)      řídí činnost Obce v období mezi zasedáními Valné hromady Obce, a řídí činnost sekretariátu Obce. Vůči pracovníkům sekretariátu plní funkci představitele zaměstnávající organizace ve smyslu platných předpisů,

b)     dbá na plnění usnesení Valné hromady Obce,

c)      svolává Valné hromady Obce,

d)     odpovídá za provedení rozhodnutí Valné hromady Obce.

11.   Rozhodnutí 2/3 všech členů Rady Obce jsou zapotřebí k přijetí těchto rozhodnutí

a)      k nakládání s finančními prostředky nad 100 000 Kč,

b)     nakládání s majetkem dle § 4 odst. 5 písm. b) Stanov,

c)      personální otázky v návaznosti na Organizační řád Obce,

d)     volba předsedy a místopředsedů,

e)      návrh dvouletého plánu hospodaření Obce, který předkládá ke schválení Valné hromadě Obce.

 

§ 14

Předseda Obce a místopředsedové Obce

 

1.      Předseda Obce je volen Radou Obce, a to zpravidla na prvním zasedání Rady po Valné hromadě Obce nebo na prvním zasedání Rady po odstoupení nebo odvolání dosavadního předsedy. Funkční období předsedy končí s koncem funkčního období Rady, která jej zvolila.

2.      Předseda Rady Obce a místopředsedové jsou statutárními orgány Rady Obce, zastupují ji navenek, jednají jejím jménem, podepisují dokumenty každý samostatně.

3.      Předseda Rady Obce svolává a řídí zasedání Rady Obce. V případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje jeden z místopředsedů.

4.      Předseda Obce dává v souladu se svým zmocněním a podle rozhodnutí Rady Obce pokyny vedoucímu sekretariátu a kontroluje jeho činnost.

5.      Předseda Obce a místopředseda samostatně po projednání a schválení Radou Obce uzavírá smlouvy nebo jejich uzavřením pověřuje některého oprávněného člena Rady Obce.

6.      Předseda Obce nakládá s finančními prostředky Obce dle § 5 odst. 3. Při výši výdajů přesahujícím částku stanovenou Radou Obce na svém prvním zasedání, podléhá toto rozhodnutí schválení Radou Obce.

7.      Předseda Obce a místopředsedové se z výkonu své činnosti zodpovídají Radě Obce. Neplní-li řádně svoje povinnosti mohou být ze své funkce rozhodnutím Rady Obce odvoláni.

8.      Předseda Obce a místopředsedové mohou ze své funkce z vážných důvodů odstoupit. Své rozhodnutí oznámí ústně nebo písemně Radě Obce.

9.      Zasedání Rady Obce se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

10.   Datum a hodinu zasedání Rady Obce stanoví, program navrhne a jednání svolává předseda nebo zastupující místopředseda. O zasedání vyrozumí ostatní členy podle možností alespoň týden předem, přičemž současně sdělí místo konání.

11.   Zasedání musí být svoláno rovněž na žádost alespoň jedné třetiny členů orgánu Obce. Předseda svolá v tomto případě jednání nejpozději do deseti dnů od doruční žádosti. Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh programu zasedání.

12.   Zasedání řídí předseda nebo zastupující místopředseda, popřípadě jimi pověřený člen orgánu jako předsedající.

13.   Ze zasedání pořizuje sekretář, popřípadě jím pověřená osoba nebo osoba pověřená předsedou, zápis, jehož správnost ověřuje svým podpisem předseda nebo místopředseda. Zápis obsahuje datum a místo konání zasedání, seznam přítomných členů, popřípadě hostů a jejich podpisy na prezenční listině, předmět jednání, obsah rozhodnutí nebo usnesení, uložené úkoly, termíny pro jejich splnění, jména členů, odpovědných za plnění jednotlivých úkolů a podpis zapisovatele.

 

§ 15

Dozorčí Rada Obce

 

1.      Dozorčí rada Obce je nejméně tříčlenná, je volena na dobu funkčního období Rady Obce. Členství v Dozorčí radě Obce je neslučitelné s členstvím v Radě Obce, a v jiných volených orgánech, komisích a pracovních skupinách.

2.      Dozorčí rada Obce odpovídá za svoji činnost Valné hromadě Obce.

3.      Dozorčí rada Obce volí ze svého středu předsedu.

4.      Členové Dozorčí rady Obce, mají právo se účastnit zasedání Rady Obce s hlasem poradním.

5.      Dozorčí rada Obce je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Obce a všech jejích orgánů. Kontroluje hospodaření s majetkem Obce podle schváleného rozpočtu nejdéle do konce prvního čtvrtletí následujícího roku a navrhuje Radě Obce kontrolu finančního hospodaření formou auditu podle svého uvážení. Kontrolu hospodaření Obce je povinna provést nejméně jednou za kalendářní rok.

6.      Požádá-li o to Dozorčí rada Obce, je Rada Obce povinna zajistit mimořádnou kontrolu v rozsahu, požadovaném Dozorčí radou Obce, a to bez zbytečného odkladu.

7.      Zjistí-li Dozorčí rada Obce v činnosti či v hospodaření Obce nedostatky, je oprávněna Radě Obce a všem voleným orgánům navrhnout způsob nápravy.

8.      Orgány Obce, jimž byl adresován návrh Dozorčí Rady Obce na odstranění zjištěných nedostatků, jsou povinny provést vhodná opatření, ve lhůtě Dozorčí radou Obce stanovené.

9.      Dozorčí rada Obce má právo svolat mimořádnou Valnou hromadu Obce, pokud bude Rada Obce neschopná usnášet se většinou hlasů svých zvolených členů, nebo se neschází v nadpoloviční většině k rozhodování o chodu Obce nebo když nerespektuje rozhodnutí předchozí Valné hromady Obce.

10.   Ze zasedání pořizuje sekretář, popřípadě jím pověřená osoba nebo osoba pověřená předsedou, zápis, jehož správnost ověřuje svým podpisem předseda. Zápis obsahuje datum a místo konání zasedání, seznam přítomných členů, popřípadě hostů a jejich podpisy na prezenční listině, předmět jednání, obsah rozhodnutí nebo usnesení, uložené úkoly, termíny pro jejich splnění, jména členů, odpovědných za plnění jednotlivých úkolů a podpis zapisovatele.

 

§ 16

Sekretariát Obce

 

1.      Sekretariát zajišťuje veškerou agendu spojenou s činností Obce, Rady Obce a ostatních orgánů Obce, a to podle rozhodnutí Rady Obce a předsedy Obce v rozsahu jeho zmocnění.

2.      Činnost Sekretariátu řídí a za jeho činnost odpovídá sekretář Obce, který je podřízen předsedovi Rady Obce. Vnitřní strukturu sekretariátu, dělbu působnosti a další podrobnosti upraví Organizační řád Sekretariátu, schválený Radou Obce.

3.      Sekretáře jmenuje předseda Obce na základě rozhodnutí Rady Obce. Návrh na jmenování sekretáře předkládá předseda nebo kterýkoliv člen Rady Obce. Sekretář je oprávněn v rozsahu pravomocí vymezených Organizačním řádem používat razítko Obce, podepisovat dokumenty a vystupovat před veřejností spolu s předsedou, případně s pověřeným místopředsedou Obce.

4.      Pracovníci sekretariátu jsou přijímáni do pracovního poměru na základě pracovních smluv a jejich pracovněprávní vztahy se řídí obecně platnými pracovněprávními předpisy a Organizačním řádem sekretariátu schváleným Radou Obce.

 

Část pátá

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

§ 17

Zasedání a hlasování

 

1.      Společná ustanovení o zasedání se použijí pro zasedání všech orgánů Obce, ledaže je ve zvláštních případech stanoveno jinak.

2.      Zasedání řídí předseda nebo zastupující místopředseda, popřípadě jimi pověřený člen orgánu jako předsedající.

3.      Zasedání se povinně účastní všichni členové orgánu. Zasedání se účastní i sekretář.

4.      Zasedání orgánů Obce jsou zásadně neveřejná. O účasti veřejnosti se může jednající orgán usnést, žádá-li si to zájem projednávané věci.

5.      Jako hosté se mohou účastnit zasedání orgánů Obce další osoby pozvané kterýmkoliv členem Rady Obce. O pozvání hosta člen Rady Obce uvědomí ostatní členy Rady Obce a v případě nesouhlasu s jeho přítomností se o jeho pozvání hlasuje. Všechny tyto osoby se účastní zasedání toliko s hlasem poradním

6.      Každý člen orgánu Obce je oprávněn mluvit k projednávané věci, činit k ní návrhy, dotazovat se a hlasovat a rozhodování o ní. Předsedající může členovi odebrat slovo. O vznesené námitce proti tomuto rozhodnutí se rozhoduje bez rozpravy hlasováním prostou většinou hlasů přítomných členů orgánu Obce.

7.      Hlasuje se obvykle veřejným hlasováním. Pokud není ve zvláštních případech těmito Stanovami stanoveno jinak, rozhoduje orgán Obce prostou většinou hlasů přítomných členů o procedurálních otázkách.

8.      O návrzích se hlasuje v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Souvisí-li projednávané věci, lze o nich hlasovat společně.

9.      V případě nebezpečí z prodlení při rozhodování o věcných otázkách činnosti Valné hromady Obce, Rady Obce nebo Dozorčí rady Obce, nebo z důvodu ochrany zdraví před šířením nakažlivého onemocnění (zejména COVID-19) mohou členové těchto orgánů hlasovat per rollam. Návrh usnesení příslušného orgánu Obce se předloží všem členům tohoto orgánu s oznámením lhůty, ve které mají učinit vyjádření. Lhůta nesmí být kratší než 7 pracovních dnů.  Členové příslušného orgánu Obce mohou hlasovat písemně např. prostřednictvím elektronické pošty. Nevyjádří-li se člen příslušného orgánu Obce v určené lhůtě, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů příslušného orgánu Obce, případně ve věcech dle § 11 odst. 4, § 13 odst. 11 a 19 odst. 3 těchto Stanov 2/3 většinou hlasů členů orgánu Obce.  Sekretář Obce oznámí písemně např. prostřednictvím elektronické pošty výsledek hlasování jednotlivým členům příslušného orgánu Obce. O vykonaném hlasování a přijatém usnesení musí být učiněn písemný záznam na nejbližším zasedání příslušného orgánu Obce.

10.   V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, popřípadě předsedajícího.

11.   Orgán Obce, který ztratil trvale schopnost usnášení a tím zmocnění k řádnému výkonu svých funkcí, vykovává svoji činnost v omezeném rozsahu až do doby neprodleného konání Valné hromady Obce, která zvolí nový orgán.

 

§ 18

Volby

 

1.      Společná ustanovení o volbách se použijí pro volby členů (řádných členů a náhradníků) všech orgánů Obce, ledaže je ve zvláštních případech stanoveno jinak.

2.      Orgány Obce volí ze svých řádných členů předsedy a místopředsedy tajným hlasováním.

3.      Ze členů orgánu, kteří nekandidují, je dohodou nebo prostou většinou hlasujících řádných členů sestavena tříčlenná velební komise.

4.      Volba se provádí pro každou funkci zvlášť. Na hlasovací lístek napíše každý řádný člen orgánu jméno kandidáta a poté odevzdá hlasovací lístek na určené místo.

5.      Na funkci je zvolen kandidát, který dosáhl 2/3 většiny hlasů všech řádných členů.

6.      Nedosáhl-li v prvním kole žádný z kandidátů 2/3 většiny hlasů všech řádných členů orgánu, opakuje se volba z nejvýše dvou kandidátů s nejvyšším počtem dosažených hlasů tak dlouho, dokud jeden z kandidátů nezvítězí prostou většinou hlasů všech řádných členů, popřípadě dokud neodstoupí kandidáti od kandidatury a nejsou nahrazeni novými kandidáty. Noví kandidáti musí dosáhnout v prvém kole opět 2/3 většiny hlasů všech řádných členů orgánu, jinak se volba opakuje.

7.      O výsledku voleb sepíše volební komise zápis, stvrdí jej svými podpisy a doloží volebními lístky. Zápis s volebními lístky archivuje sekretariát Obce.

 

§ 19

Odvolání a odstoupení

1.      Společná ustanovení těchto Stanov o odvolání se použijí pro odvolání členů všech orgánů Obce, ledaže je ve zvláštních případech stanoveno jinak.

2.      Nevykovává-li předseda, nebo některý z místopředsedů řádně svoje povinnosti, které mu ukládají předpisy, může být řádnými členy orgánu Obce odvolán ze své funkce. Návrh na odvolání může podat kterýkoliv člen orgánu.

3.      O odvolání se rozhoduje tajným hlasováním. K platnému odvolání je třeba 2/3 většiny všech řádných členů orgánu.

4.      Za odvolaného nebo odstoupivšího člena orgánu Obce musí být bez zbytečného prodlení zvolen nástupce. Při volbě se přiměřeně využijí ustanovení o volbách.

5.      Rada Obce se může rozhodnout o svém doplnění rovněž kooptací nových členů. Tato kooptace však může být provedena jen z řad náhradníků tohoto orgánu.

6.      Ustanovení odstavce 5 platí též pro kooptaci členů Dozorčí rady Obce.

 

§ 20

Společná ustanovení o výkonu funkcí v orgánech Obce

1.      Výkon veškerých funkcí v orgánech Obce je zásadně čestný. Je možno hradit pouze náklady spojené s výkonem těchto funkcí.

2.      Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na činnosti vykonávané sekretariátem Obce.

 

§ 21

Podmínky zániku Obce

 

O zániku Obce rozhoduje Valná hromada Obce, a to 2/3 většinou. Spolu s rozhodnutím o zániku Obce rozhodne též o způsobu likvidace majetkové podstaty Obce ve smyslu platných právních předpisů. Jinak, než usnesením Valné hromady Obce může dojít k zániku Obce jen, stanoví-li tak zákon.

 

§ 22

Účinnost

 

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou Obce konanou dne xxxx a zrušují Stanovy ze dne 20.5.2021. Účinnosti nabývají Stanovy dnem schválení.


V Praze dne xxxx

 

……………………………………

Předseda Obce DODATEK č. 1

STANOV OBCE ARCHITEKTŮ


ČLÁNEK I.

 

1.      Spolek Obec architektů z.s. vznikl dne 13. června 1990, do obchodního rejstříku byl zapsán 1. ledna 2014 a je zde veden u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 607 (dále jako „Obec“). 

2.      Valná hromada Obce přijala Stanovy ze dne 20.5.2021, které zrušily předchozí Stanovy ze dne 17.12.2015.


ČLÁNEK II.

 

V § 10 se odstavec 4 se mění takto:

Členové volených orgánů Obce, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy, jejichž délka funkce bude nejvýše do data nejbližšího zasedání Valné hromady Obce, a to následujícím způsobem:

a)      člena Obce, který byl uveden na kandidátní listině pro volby do daného voleného orgánu Obce ve smyslu § 18 Stanov Obce. Tento kooptovaný člen nabývá veškerá práva a povinnosti jako řádně zvolení členové tohoto voleného orgánu Obce;

b)     člena Obce, jehož délka členství v Obci je minimálně jeden rok. Tento kooptovaný člen má však pouze hlas poradní a nemůže být zvolen předsedou tohoto voleného orgánu Obce až do data nejbližšího zasedání Valné hromady Obce.

 

ČLÁNEK III.

 

1.      Ostatní ustanovení Stanov zůstávají v platnosti a zůstávají beze změny.


2.      Tento Dodatek č. 1 Stanov byl schválen Valnou hromadou Obce konanou dne …………. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 Stanov dnem schválení.

 

V Praze dne…………….

……………………………………

Předseda Obce 


Zpráva o činnosti Dozorčí Rady /DROA/  Obce Architektů, z.s. za období 20.05.2021 do 01.11.2023.

/Valná hromada zapsaného spolku Obce Architektů 06.12.2023/

 

1 – Na poslední volitelné VH Obce architektů dne 20.05.2021 byli do DROA zvoleni:

     Melichar Jan

     Vejrová Klára

     Vujošević Milica

Na první povolební schůzi  DROA dne 20.05.2021 byla za předsedkyni DROA  zvolena Vujošević Milica.

2 – DROA se pravidelně scházela v rámci zasedání  RADY Obce architektů a mimo to příležitostně dle potřeby administrativních úkolů.

3 – DROA konstatuje, že nebyl  společně s ROA dokončen komplexní seznam finančních závazků OA z.s. z minulých období. Podklady do VH 2015 možno  hledat v PC bývalého sekretariátu a v tiskové podobě v archivu z posleního období, zápisech ROA a ostatních finančních dokladech OA. Jedním z těchto závazku je finanční půjčka od akad.arch. Jiřího Mojžíše, který vrácení půjčky několikráte urgoval. Po prověření, DROA na svém zasedání společně se členem ROA dne 27.04.2022 shledala jeho požadavek za oprávněný.

4 – Z ekonomických důvodů se i v tomto období nepodařilo OA zřídit sekretariát s placeným zaměstnancem.  

5 – DROA doporučuje sestavit seznam stávajících členů  OA z. s. k 31.12.2023 ve myslu §7/1 STANOV.

6 – S ohledem na odstoupení některý Členů  ROA na funkci, dochází ku snížení jejich členů a tím k nebezpečí k nedodržení §1š/4 STANOV.Z tohoto důvodu dává DROA  návrh VH na změnu §19/5 STANOV  /návrh změny STANOV viz přílohu k této Zprávě/

 

V Praze 01.11.2023                                                                                       Milica Vujoševič

                                                                                                                         V zast. Jan Melichar