Novinky

XXIV. valná hromada architektů v Praze v duchu arogance moci a přehlížení


Vidím , že komora architektů svým členům krom každoročního „nájemného za použití autorizačního razítka“, které si však každý z nás musel dříve zakoupit, vůbec nic nenabízí.

Nechápu ani drzost představenstva, které o své vlastní vůli zadluží komoru bez souhlasu VH za pořádání poněkud podivné Ceny za architekturu.“ Architektonický“  přínos loňského vítěze Ceny za architekturu jsem dodnes ani já, ani moje dcera tak nějak nepochopili. Asi naše škoda. Hlavně se okolo této Ceny nadělalo hodně zbytečného humbuku. Budu rád, když můj článek zveřejníte. Jeho zaslání na komoru já osobně považuji za ztrátu času. Rád se také zúčastním jednání Obce architektů. Nebudu si připadat tak bezprizorní a ve svých názorech poněkud osamocený. V současné době se soustřeďuji na spolupráci s ČSSI a ČKAIT a pořádáme v Hradci Králové cyklus přednášek o současné moderní architektuře. V květnu 2017 se nám podařilo realizovat přednášku paní architektky Evy Jiřičné na téma SKLO a OCEL V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE.

 


 

XXIV valná hromada architektů v Praze v duchu arogance moci a přehlížení

 

I tato valná hromada architektů, která se konala v sobotu dne 22. dubna 2017 v přednáškovém sále fakulty architektury ČVUT v Praze Dejvicích, stejně jako předešlé valné hromady byla zastoupena vskutku reprezentativním počtem cca 150 architektů z České republiky. Současný počet autorizovaných architektů (jejich skutečný počet na stránkách komory je nedohledatelný) představuje cca 3 800 osob. Z tohoto plyne, že na valné hromadě bylo účastno cca 3,95 % autorizovaných architektů, kteří rozhodovali o tom, kam a jak bude Česká komora architektů v dalším roce směřovat. Tato skutečnost mne nutí k zamyšlení nad regulérností takové valné hromady, ale hlavně nad příčinami tak nízké účasti, nebo nezájmu o dění v komoře. Je to prioritně určitá míra beznaděje členské základny a přesvědčení, že účast na valné hromadě je ztrátou tolik drahocenného času, že se stejně nic nezmění, protože ve vedení komory není bohužel prioritou pracovat pro zájmy ostatních architektů, ale budovat si vlastní image, společenskou prestiž a koncentrovat moc v rozhodování. Na rozdíl od komory autorizovaných inženýrů a techniků je komora architektů spíše dalším restriktivním orgánem, orgánem, který je však ze zákona bohužel tím, který uděluje autorizace, který rozhoduje o tom, které soutěže jsou nebo nejsou regulérní a tím, který zakazuje autorizovaným architektům účast v soutěžích, jenž prohlásí sám za neregulérní (těmi jsou však i ty, které o posouzení regulérnosti nepožádají- což je většina investorských, velmi často čistě soukromých projektových záměrů). Svoboda autorizovaného architekta je tak velmi úzce vymezena komorovými mantinely a vnitro komorovými předpisy a řády. Ten nejdůležitější – výkonový a honorářový řád – však komora architektů vrátit do zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků č. 360/1992 Sb. nedokázala, a to ze strachu před pokutou úřadu pro hospodářskou soutěž. A tak i nadále platí, že tyto profese, které mají celoživotní odpovědnost za navržené a realizované dílo „mohou klidně pracovat i zdarma“ (citace předsedy úhos Ing. Petra Rafaje, který tak dal jasně najevo, jakou máme pro úřední moc tohoto státu cenu a jak si nás váží).

 

Opatření, které mohlo do procesu voleb do orgánů komory zapojit celou členskou základnu pomocí tzv. distančních voleb – bylo zcela nepokrytě zamítnuto, a to přes to, že již na XXII. valné hromadě bylo usnesením VH představenstvo pověřeno projednáním novely zákona 360/1992 Sb. týkající se alternativní možnosti distanční volby a pokud by byla novela přijata, tak předložit návrh na změnu vnitřních řádů ČKA, aby bylo možné již hlasovat distančně. Stejně tak i na minulé valné hromadě bylo usnesením VH architektů uloženo představenstvu, aby na VH 2017 připravilo hlasování o distančních volbách dle změny řádů připravených na VH 2016 pod označením I. B. Ptám se tedy, kolik finančních prostředků bylo touto zcela zbytečnou prací představenstva utraceno z peněz komory, nehledě na ztrátu času, který mohl být účelněji využit? Z průběhu jednání valné hromady 2017 je totiž patrný nezájem dát ve volbách šanci široké členské základně. Co by se asi stalo, kdyby se do orgánů komory dostali takoví lidé, kteří by daleko razantněji prosazovali zájmy architektů proti státní moci? Kteří by více mysleli a také pracovali pro skutečný a hmatatelný prospěch všech členů komory?

Vrcholem arogance bylo, když na samém začátku nebyl do programu valné hromady připuštěn a následně i zařazen doplňující bod o návrh z pléna na odvolání představenstva, které svévolně rozhodlo o překročení nákladů na činnost komory pro rok 2016, což vedlo k tomu, že hospodaření České komory skončilo v roce 2016 se schodkem (před zdaněním) ve výši 2 352 908 Kč, a to přesto, že rozpočet schválený VH v roce 2016 byl schválen jako vyrovnaný v celkové výši na straně výnosů 28 300 000 Kč a na straně nákladů též 28 300 000 Kč. Zmíněný schodek rozpočtu byl z větší části způsobem pořádáním akce „Česká cena za architekturu“ a to i přesto, že jsme byli opakovaně ujišťováni, že organizování této akce bude v celém rozsahu kryto z finančních prostředků na reklamu a sponzorských darů, nikoliv z členských příspěvků autorizovaných architektů (hlavní podmínka pro schválení pořádání této akce).

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti pokládám další návrh představenstva na změnu organizačního jednacího a volebního řádu pod bodem I. E. 1 týkající se změny platby výše členských příspěvků za absurdní a nemorální. Je třeba si při této příležitosti připomenout, že na valné hromadě, která se konala v roce 2016, neprošel v dvoustupňovém hlasování návrh, aby se představenstvo zabývalo možností každoroční valorizace členských příspěvků, který byl na této VH předložen. Jak je patrné, usnesení valné hromady pro představenstvo nic neznamená a tak opětovně návrh předkládá na valné hromadě následující. Zrušení snížené platby pro seniory nad 65 let je ostudou České komory architektů a je hrubě asociální. Je to urážka těch, kteří pomáhali zakládat tuto komoru a vyšlapávali ji cestu na výsluní. V tomto kontextu působila slova předsedy Ing. arch. Plicky ke vzneseným výhradám na valné hromadě poněkud povýšenecky, až arogantně, neboť dává představenstvu moc rozhodovat o tom, zdali důvody uvedené v milostivé suplice se žádostí o snížení platby, bude laskavě vyhověno či nikoliv. Ptám se tedy, jaká budou kritéria pro posuzování takových žádostí, kdo a na základě čeho je stanoví? Budou zde hrát rozhodující roli také osobní sympatie nebo antipatie členů představenstva k žadateli? Nejde jen o to komplikovat si vzájemně život, který je už i tak pro seniory hodně složitý, neboť si musí přivydělávat na pojištění svých staveb, aby nemuseli sahat na svůj důchod? Už toto samo o sobě je zcela nelogické a neexistuje u žádné jiné profese. Postavení autorizovaných architektů, inženýrů a techniků v naší společnosti je diskriminující!! Budeme tomu dál nečinně přihlížet? Nebo se začneme chovat kolegiálně a s respektem jednoho k druhému?

 

Ing. arch. František Křelina

 

stále ještě autorizovaný architekt
Hradec Králové 500 02
Bozděchova 1668